Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Braniewie (dalej jako „Organizator”).
2. Przez imprezę rozumie się konkursy, festyny, imprezy integracyjne, zajęcia animacyjne, szkolenia, kursy, prelekcje oraz wszelkie spotkania organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora (dalej jako „Impreza”).
3. Udział w imprezie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.braniewo.pl.

II. Ochrona danych osobowych – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Udział w Imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Imprezy (wizerunek, imię i nazwisko).

Dane osobowe uczestnika Imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego mogą być przetwarzane w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Imprezy w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.

2. Udział w Imprezie, a tym samym – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

III. Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Imprezie – o ile jest wymagane, należy dokonać w sposób podany w informacji o Imprezie.
2. Jeżeli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w Imprezie.

IV. Zmiany terminu imprezy

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Imprezy oraz prawo zmiany terminu Imprezy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w informacji o odwołaniu Imprezy.

V. Bezpieczeństwo

1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.
2. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające;
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;
d) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową;
e) wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych.
3. Uczestnicy Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń organizacyjnych i porządkowych Organizatora.
4. Pracownicy Organizatora uprawnieni są do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
b) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem.
5. Organizator jest uprawniony do usunięcia z Imprezy osób nietrzeźwych lub zakłócających swoim zachowaniem przebieg Imprezy.
6. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników Imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora jak również do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

VI. Okres obowiązywania Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. do odwołania.
2. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora.

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń kulturalnych przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie (Organizator) wprowadza niniejszy regulamin, który obowiązuje podczas wszystkich wydarzeń.
Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
1. Udział w wydarzeniach kulturalnych jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia. Nie może w nich uczestniczyć osoba, która według swojej wiedzy:
   - jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie,
   - przebywa na kwarantannie,
   - jest pod nadzorem epidemiologicznym.
2. Wzór oświadczenia dostępny będzie w dniu wydarzenia. Przed jego rozpoczęciem, należy oświadczenie wypełnić, podpisać i oddać pracownikowi biblioteki. Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed wejściem na teren wydarzenia. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą w nim uczestniczyć.
3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, adres, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym. Dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres 10 dni od wydarzenia.
4. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).
5. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego  min. 1,5 metra.
6. Uczestnik wydarzeń ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia
7. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.
8. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w wydarzeniach kulturalnych oraz prawo zmiany terminu wydarzenia kulturalnego
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia kulturalnego.

Wydarzenie kulturalne…………..………………………………….. w dniu………………..

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie, ul. Katedralna 7

Oświadczam, że ani ja ani pozostające pod moją opieką prawną dziecko nie jest zakażone oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Imię i nazwisko uczestnika:

. ………………………………………………...……………………………….

numer telefonu  opiekuna ………………………………………………..……..


Wyrażam zgodę na przekazanie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych w przypadku stwierdzenia zakażenia SARS-COV-2 wśród uczestników wydarzenia.

Braniewo, dnia………………………………                     Podpis ……………………………………….

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Braniewie jest Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie (dalej również jako „ADO” lub „Organizator”).
2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane:
a. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w celu stworzenia zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego.
b. przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Imprezy w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO,
c) inni uczestnicy Imprezy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu przesłanek określonych w RODO, następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolne, a udział w Imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Imprezy.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.