Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Braniewie (dalej jako „Organizator”).
2. Przez imprezę rozumie się konkursy, festyny, imprezy integracyjne, zajęcia animacyjne, szkolenia, kursy, prelekcje oraz wszelkie spotkania organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora (dalej jako „Impreza”).
3. Udział w imprezie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.braniewo.pl.

II. Ochrona danych osobowych – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Udział w Imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Imprezy (wizerunek, imię i nazwisko).

Dane osobowe uczestnika Imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego mogą być przetwarzane w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Imprezy w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.

2. Udział w Imprezie, a tym samym – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

III. Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Imprezie – o ile jest wymagane, należy dokonać w sposób podany w informacji o Imprezie.
2. Jeżeli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w Imprezie.

IV. Zmiany terminu imprezy

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Imprezy oraz prawo zmiany terminu Imprezy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w informacji o odwołaniu Imprezy.

V. Bezpieczeństwo

1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.
2. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające;
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;
d) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową;
e) wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych.
3. Uczestnicy Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń organizacyjnych i porządkowych Organizatora.
4. Pracownicy Organizatora uprawnieni są do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
b) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem.
5. Organizator jest uprawniony do usunięcia z Imprezy osób nietrzeźwych lub zakłócających swoim zachowaniem przebieg Imprezy.
6. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników Imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora jak również do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

VI. Okres obowiązywania Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. do odwołania.
2. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Braniewie jest Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie (dalej również jako „ADO” lub „Organizator”).
2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane:
a. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w celu stworzenia zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego.
b. przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Imprezy w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO,
c) inni uczestnicy Imprezy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu przesłanek określonych w RODO, następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolne, a udział w Imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Imprezy.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.